Ryan Krishna Appadoo - DAARKA
Krwar Dan Twa
Krwar dan twa, gard lafwa.
Grandi, devlope, avanse;
apresie sak minit ki to pase.
To pou aprann tou ar lavi ek liniver,
parski zotmem meyer profeser.
E si enn zour to ena kik dout ou laper,
poz enn lame lor to leker,
ferm to lizie, respire, e dir tomem:
« Mo bien pli for ki mo panse! »
Daarka